Utmaningar i byggprojekt

Den digitalisering som pågår i byggbranschen innebär nya verktyg och nya arbetsmetoder. Utmaningarna är många och ofta kan de innebära mer arbete och otydligare resultat. Vi kan guida er till rätt digitala verktyg och implementera de metoder som behövs för att skapa trygga byggprocesser.

Tidiga skeden

För att säkerställa att den byggnad som ska produceras faktiskt uppfyller de krav och förväntningar som ställs, behöver dessa säkerställas redan tidigt i processen. Det innebär att kraven behöver vara tydligt redovisade och möjliga att följa upp. Vid projektstart behöver det fastställas hur beslut och leveranser ska följas upp samt kunna spåras  genom hela projektet för att kunna hålla tid, ekonomi och rätt kvalitet.
Vi har stor erfarenhet av att styra RFP-processer och annan kravställning och kan hjälpa till så att dessa är tydliga och spårbara.

Projektering

När projekteringen sker digitalt och i olika programvaror är det svårt att följa upp innehållet, men även framdriften av projektet.
Det kan även vara svårt att följa hur väl de olika aktörerna är samordnade internt och sinsemellan. Detta resulterar oftast i tidsförskjutningar, ökade kostnader och bristfällig kvalitet.
Vi hjälper till med att ställa rätt krav på projektörerna och följer upp och analyserar innehållet för att projektledningen ska kunna följa upp sina projekt både till innehåll och framdrift.

Produktion

Fel och brister är vanligt under produktion och de upptäcks ofta för sent och blir därmed svåra att hantera.
Vi säkerställer en väl genomförd projektering och tydlig dokumentation med spårbarhet, vilket underlättar såväl entreprenörens arbete som beställarens uppföljning. Vi kan även hjälpa till att stötta produktion med digitala leveranser för ökad kvalitetssäkring.

Överlämning

Att överlämna dokumentation för en byggnad tar lång tid och den är ofta bristfällig. Det gör det svårt att kontrollera den nya byggnaden mot de krav som ställts. Det är tidskrävande att sätta sig in i vad byggnaden innehåller och hur den ska fungera, vilket ofta leder till ombyggnad direkt efter inflytt.
Vi kan vara ett stöd genom hela denna process för att säkerställa att den dokumentation som lämnas över är den som beställaren behöver och att förvaltare är insatta i byggnaden redan vid överlämningen.

BIM Content

I och med nya digitala verktyg finns det helt nya sätt att som leverantör nå marknaden redan tidigt i projekten. Vi stöttar materialleverantörer i arbetet med att digitalt marknadsföra sina produkter så att de på ett snabbt och enkelt sätt blir tillgängliga och användbara för arkitekter och projektörer i tidiga skeden. De kan redan i sina modeller förbereda och föreskriva era produkter och samtidigt illustrera dem.